Fixed Top Navbar Example for Bootstrap

A’ Glanadh Similearan

Tha sinn fior thoilichte ar seirbhis phrofeisanta ùra fhoillseachadh airson similearan a ghlanadh.

Transport services

Tha ar luchd-obrach air trèanadh sonraichte agus teisteanachadh fhaighinn on Institiud Sguabairean-Shimilearein airson seirbheis glanaidh a thabhainn gu ìre àrd anns a h-uile seòrsa similear agus inneal.

Ma thaghas sibh sinne, tha barantas agaibh gun obraich do shimilear taighe neo similear gnothachais le èifeachdachas agus le mion cunnart bho teine.

Mar bhall den Institiud de sguabairean-shimileire, faodaidh sinn Teisteanas Sàbhailteachd Similearan a chur a-mach a tha riatanach airson ur àrachas-taighe.

  • Tha sguabadh cunbhalach deatamach airson sùith agus cnapan a thoirt air falbh.
  • Tha seo a’ cur stad air teine sam bith agus a’ leigeil gas is mùch puinnseanach a-mach gu sàbhailte tron t-simileir.
  • Tha similearan glan a’ losgadh nas èifeachdach, a’ sàbhaladh airgead còmhla ri bhith a’ glèidheadh ‘s a’ cuideachadh an àrainneachd.

The Institute of Chimney Sweeps

Contact us

Please contact us if you require any further information on Staran or the services we provide.

Contact us